Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Hender Amps (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met de eigenaar van Hender Amps.
 
2. Bestellingen /offertes
 
Bestellingen kunnen geplaatst worden per post, telefoon of via internet. Verkoper verstuurt hierna een offerte, of bij bestelling via de webshop een orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal elke aanbieding van Verkoper niet langer gelden dan voor de geldigheidsduur van 2 weken na dagtekening van de offerte.
 
2.1 Alle offertes en aanbiedingen via de webshop van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een offerte voor een reparatie niet akkoord is, worden er onderzoekskosten in rekening gebracht. Indien een reparatie alsnog uitgevoerd dient te worden binnen de termijn van 1 maand, dan worden de onderzoekskosten in mindering gebracht op de factuur. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 
2.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
2.5 De overeenkomst tussen Verkoper en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 
2.6 Indien Verkoper gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 
2.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
dan is Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Verkoper bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Verkoper op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 
2.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verkoper een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
2.9 Indien Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs
overeenkomt, dan is Verkoper onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-          Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
-          Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Verkoper toekomende bevoegdheid of een op Verkoper rustende verplichting ingevolge de wet;
-          In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 
3. Prijs
 
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
 
4. Betalingsvoorwaarden
 
4.1 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Indien
betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
de verkoper aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.
4.2 Bij een overschrijding van de toegestane betalingstermijn is de Klant vanaf dat moment de in dat land geldende wettelijke rente verschuldigd; daarnaast is de Klant verplicht om een bedrag van tenminste 15% van de hoofdsom als incassokosten te voldoen.
4.3 Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.
 
5. Levering
 
5.1 Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.
5.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.3 Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.4 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
 
6.1 De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de Produkten totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. Tot dat moment is de Klant evenmin gerechtigd om de Produkten te verhuren, uit te lenen of op andere wijze te exploiteren danwel uit haar macht te brengen.
 
6.2 De Klant zal Verkoper onmiddellijk informeren over elke gepretendeerde vordering van derden op de Produkten zolang deze eigendom van Verkoper zijn. De Klant zal de Produkten die onder het eigendomsvoorbehoud van 6.1. vallen zorgvuldig en duidelijk herkenbaar en duidelijk afgezonderd als Produkten van Verkoper bewaren.
 
7. Productinformatie
 
7.1 De informatie op de website is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.
 
7.2 De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde produkten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).
 
8. Garantie
 
8.1 Hender Amps verleend 3 maanden garantie op de uitgevoerde reparatie. Indien binnen 3 maanden na factuurdatum naar het oordeel van Verkoper blijkt dat het product gebrekkig is, dan zal, ter keuze van Verkoper, het product kosteloos worden gerepareerd, vervangen danwel worden gecrediteerd; deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de Producten. Deze 3 maanden garantie geldt niet voor de elektronenbuizen in het produkt, hiervoor geldt de gebruikelijke 30 dagen garantie. Deze 3 maanden garantie is van toepassing op de activiteit repair service en niet op de verkoop van vintage gitaren.
 
8.2 De Koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de Verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.
 
9. (Terug)zending van Producten
 
9.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van Producten, ook niet indien de vervoerder door Verkoper is gekozen.
 
9.2 De Klant wordt geacht de Producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen twee werkdagen na levering aan Verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op en Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.
 
9.3 De Klant heeft 30 dagen vanaf de datum van levering om toestemming te vragen voor terugzending van Producten. Terugzendingen dienen altijd plaats te vinden naar het onderstaande adres. Voorafgaand aan een retourzending dient de Klant een retournummer bij Verkoper aan te vragen.
 
Adres:
Hender Amps
Aan de kremmer 15
5768EL Meijel
 
10. Exonoratie
 
Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Verkoper is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor geleden schade of de eventueel gederfde winsten als gevolg van een gebrekkige zaak. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten
 
11. Tussentijdse beëindiging
 
Als de Klant tekort schiet in de nakoming van de verbintenis jegens Verkoper, failliet wordt verklaard of in surseance van betaling geraakt, danwel daartoe een aanvraag heeft gedaan, zullen alle vorderingen van Verkoper op de Klant onmiddellijk opeisbaar worden
 
12. Technische informatie/intellectuele eigendom
 
Alle know-how, informatie, modellen, monsters of tekeningen en rechten op intellectuele eigendom m.b.t. de Producten blijven eigendom van Verkoper. Behoudens schriftelijke toestemming van Verkoper zal de Klant deze niet kopiëren, gebruiken of aan derden ter beschikking stellen, danwel enige aanduiding van Verkoper verwijderen, onherkenbaar maken of van een nadere toevoeging voorzien.
 
13. Overmacht
 
Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van Produkten, schade aan Produktiefaciliteiten.
 

AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND
 
Aankoop op afstand
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de Verkoper en de Klant anders is overeengekomen.
2. In geval van een kennelijke vergissing zal de Klant de Verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de Klant de goederen en bescheiden ter beschikking van de Verkoper houden. De Klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.
 
Zichttermijn en uitsluitingen
1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de Klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en computerapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de Klant, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.
4. De Klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
5. Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de Klant zijn. Ook het reizen van het goed van Klant naar Verkoper is voor rekening van de Klant.